SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten


Tuotenumero: 411638
95,60 € (+ alv 10%) normaalihinta
Denna europeiska standard gäller all skötsel av och allt arbete på eller nära elektriska anläggningar med spänningsnivåer från och med klenspänning till och med högspänning.
Begreppet högspänning innefattar de spänningsnivåer som brukar kallas för mellan- och högspänning.
De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och förbruka elektrisk energi. Vissa anläggningar är permanenta och stationära, såsom distributionsanläggningar i fabriker eller i kontorskomplex. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra är rörliga eller flyttbara, antingen med spänning eller i spänningslöst eller icke uppladdat tillstånd. Exempel är eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.
Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll. Standarden är tillämplig på alla slag av elarbeten och på andra arbeten där elfara är för handen, som byggnadsverksamhet nära luftledningar eller nära jordkablar.
Standarden gäller inte för lekmän som använder anläggningar eller utrustningar, om dessa uppfyller fordringarna i tillämpliga standarder och är konstruerade för att användas av lekmän.
Standarden är inte utarbetad speciellt för att tillämpas på de elektriska anläggningar som anges nedan. Om det inte finns särskilda regler eller metoder för dessa anläggningar bör dock grundprinciperna i denna standard tillämpas även för:
— luftfartyg och svävare som förflyttar sig av egen kraft (dessa lyder under internationell flyglagstiftning vilken har företräde framför nationell lagstiftning)
— sjögående fartyg som förflyttar sig av egen kraft (dessa lyder under internationell marin lagstiftning vilken har företräde framför nationell lagstiftning)
— elektroniska telekommunikations- och informationssystem
— elektroniska styr- och reglersystem, inklusive mätsystem
— kolgruvor och andra gruvor
— anläggningar till havs (off-shore) som lyder under internationell marin lagstiftning
— fordon
— elektriska anläggningar för bandrift eller trådbussar
— elektriska experiment vid forskning.
Nationellt tilläggskrav
Denna standard tillämpas i Finland också för de föregående uppräknade objekten. För sjöfarande farkoster och luftfarkoster tillämpas denna standard, när de byggs eller repareras och elektriciteten matas från det normala nätet på land. Denna standard tillämpas även på finländska sjöfarande farkoster, om det inte har bestämts andra förfaranden, som garanterar säkerhet vid elarbete.
Tillämpningen av denna standard på eldrivna fordon och arbetsmaskiner finns i bilaga U. För eljärnvägars rullande materiel gäller europeiska standarden SFS-EN 50153 Railway applications – Rolling stock – Protective provisions relating to electrical hazards och Trafikministeriets bestämmelser och anvisningar.
Denna standard tillämpas också för eldrivna hissar. Tilläggsanvisningar för säkerhet vid hissarbeten finns i standarden SFS 5880 Hissityöturvallisuus. 

 

Julkaisija: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

95,60 € (+ alv 10%) normaalihinta

Julkaisupäivä: 27.11.2018

Koko A4, sivuja 66

Standardin julkaisija on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
 
Samankaltaiset tuotteet


SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA