Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus, ST-käsikirja 40


Tuotenumero: 412425

Aurinkosähköjärjestelmien kysyntä kasvaa jatkuvasti, kun ympäristöystävällisen energiantuotannon mahdollisuudet ja taloudelliset hyödyt alkavat kiinnostaa yhä laajempaa kuluttajakuntaa.
Aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen liittyy monia yksityiskohtia, aina perustehon mitoittamisesta kaapeleiden perusasennuksiin. Toteutuksissa on otettava huomioon myös järjestelmän asennusympäristö ja sen vaikutukset niin energiantuottoon kuin asennustarvikkeisiinkin.

Tämä käsikirja on laadittu aurinkosähköjärjestelmiä suunnittelevan ja asentavan
henkilön näkökulmasta, ja käsikirjassa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä määräyksiä täytyy ottaa huomioon?
– Millaisia eri järjestelmiä on?
– Mitä järjestelmän eri komponentit ovat ja miten ne tulee sovittaa yhteen?
– Miten määrittää järjestelmän sopiva ja teknistaloudellisesti kannattava teho?
– Mihin pitää kiinnittää huomiota järjestelmän asennustarvikkeita valittaessa?
– Mitä asennusteknisiä seikkoja järjestelmään liittyy?
– Miten järjestelmää huolletaan ja ylläpidetään?

Julkaisija: Sähkötieto ry
88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta




Kirja antaa valmiuksia järjestelmien valintaan, suunnitteluun, asentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon.

Kirja sopii perusteokseksi alan ammattilaisille, kuten rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, sekä järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon osallistuville. Kirja sopii käytettäväksi myös opetustarkoituksiin.

SISÄLLYS

LUKIJALLE

SISÄLLYS

1 LAIT, STANDARDIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

1.1 Sähkötekniset standardit, määräykset ja ohjeet

SFS 6000 -standardit pienjänniteasennuksiin

SFS 607 -käsikirjan standardit aurinkosähköjärjestelmiin

Pientuotantostandardi SFS-EN 50549-1:2019

Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2018

Muut aurinkosähköjärjestelmien laite- ja komponenttistandardit

1.2 Sähkön pientuottajaa koskevat lait, määräykset ja ohjeet

1.2.1 Verkkoyhtiöiden rajoitteet voimalan mitoitukselle

1.2.2 Paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävät

1.2.3 Sähkön ostajan valitseminen mahdolliselle ylijäävälle

1.2.4 Aurinkosähköjärjestelmän toiminta häiriötilanteissa

1.2.5 Lainsäädäntö

1.3 Paloturvallisuus ja pelastustoiminta

1.3.1 Yhteenveto syttymissyistä ja tutkimuksista

1.3.2 Syttymättömyys

1.3.3 Aurinkosähkölaitteiston ylläpito

1.3.4 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohje

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuudesta

1.3.5 Pelastuslaitoksen tieto-/kohdekortti

1.4 Rakennusvalvonta

1.5 Energiayhteisöt (taloyhtiöt)

1.5.1 Yhteisö tuottaa aurinkosähköä vain kiinteistösähkön kulutukseen

1.5.2 Yhteisö tuottaa aurinkosähköä omaan kiinteistösähkön sekä osakkaiden kulututukseen, takamittarointi

1.5.3 Yhteisö tuottaa aurinkosähköä omaan kiinteistösähkön sekä osakkaiden kulututukseen, hyvityslaskentamalli

1.5.4 Yhteisön osakas tuottaa aurinkosähköä omaan käyttöönsä

2 AURINKOPANEELIEN TOIMINTAPERIAATE

2.1 Puolijohdemateriaali ja PN-liitos

2.2 Aurinkokennotyypit

2.2.1 Yksi- ja monikiteinen pii

2.2.2 Ohutkalvo

2.2.3 Kolmannen sukupolven kennot

2.2.4 Moniliitos

2.3 Aurinkopaneelityypit

2.4 Asennustapojen ja olosuhteiden vaikutukset tuotantoon

2.4.1 Suuntaus

2.4.2 Kallistus

2.4.3 Varjostus

2.4.4 Lämpötila

3 RAKENNE, TOIMINTA JA ERI KÄSITTEET

3.1 Sähköverkkoon liitetty järjestelmä (ON-Grid)

3.1.1 Sähköverkkoon liitetty järjestelmä varavoimana

3.2 Sähköverkosta irti oleva järjestelmä (OFF-Grid)

3.2.1 Off-grid-järjestelmä lisätehonlähteellä

3.2.2 Pientuulivoimala osana järjestelmää

3.3 Järjestelmän osat, toiminta ja käsitteet

3.3.1 Järjestelmän komponenttien yhteensovittaminen ja testiolosuhteet

3.3.2 Paneelit

3.3.3 Invertteri: yleistermi

3.3.4 Säätötekniikat

3.3.5 Diodit

3.3.6 Akku/akusto

4 TALOUDELLISET TARKASTELUT JA MITOITUS

4.1 Kannattavuuteen vaikuttavat asiat

4.1.1 Hankinnan ja tuotevalintojen vaikutus elinkaarikustannuksiin

4.1.2 Tuet ja vähennykset

4.1.3 Vaihtoehtoiskustannukset

4.1.4 Korot, kulut ja riski

4.2 Kannattavuuden tunnusluvut ja Finsolar -kannattavuuslaskuri

Takaisinmaksuaika

Energian tuotantohinta, LCOE

Sisäinen korkokanta

Nettonykyarvo

4.3 Järjestelmän mitoitus, tuotantopotentiaali ja kohteen sähkön kulutus

4.3.1 Asennuspaikka ja paneelien ryhmittely

4.3.2 ON-grid-järjestelmän tehon mitoitus

4.3.3 OFF-Grid-järjestelmän mitoitus

4.4 Suunnittelun apuvälineet ja ohjelmistot

4.4.1 PVGIS-aurinkoenergian laskentaohjelma

4.5 Ohjattavat kuormat ja aurinkosähkön kannattavuuden parantaminen

5 ASENNUSALUSTAT, KIINNITYSJÄRJESTELMÄT JA MUU MEKANIIKKA

5.1 Galvaaninen korroosio

5.2 Tuuli- ja lumikuorman huomiointi

5.3 Katolle asennettavat järjestelmät

5.3.1 Katon kunnon arviointi ja valmistelevat toimet

5.3.2 Paneeliston sijoittelu katolle

5.3.3 Kiinnitykset kattorakenteisiin

5.3.4 Rivikatot

5.3.5 Muotoillut peltikatot

5.3.6 Bitumikatteet

5.3.7 Tiilikatot

5.3.8 Muut kattomateriaalit

5.3.9 Kelluvat painoperusteiset asennukset

5.4 Maa-asennukset

5.5 Paneelien telineet

5.6 Rakenteelliset läpiviennit

6 TASASÄHKÖOSAN ASENNUKSET

6.1 Johtojärjestelmät ja kaapelointi

6.1.1 Paneeliston johdot

6.1.2 Johtojen liitokset ja liittimet

6.2 Paneeliston kytkentä ja erottaminen

6.3 Paneeliston potentiaalintasaus

6.4 Paneeliston toiminnallinen maadoitus tai toiminnallinen potentiaalintasaus.

6.5 Rinnankytketyt paneeliketjut ja ylivirtasuojaus

6.6 Paneeliston ylijännitesuojaus

6.7 Paneeliston liitäntä- ja ylijännitesuojauskotelot

7 VAIHTOSÄHKÖOSAN ASENNUKSET JA MUUT LAITTEET

7.1 Vaihtosähköosan erottaminen ja kytkeminen

7.2 Invertterien asennus

7.3 Jakokeskukset ja jakelun ylikuormitussuojaus

Vaihtosähköosan oikosulkutilanteet

7.4 Merkinnät

7.5 Maadoituselektrodi

7.7 Salamasuojaus

7.8 Häiriösuojaukset, EMC ja sähkönlaatu

7.9 Off-grid-järjestelmän vaihtosähköosa

8 JÄRJESTELMÄN KORJAUS JA LAAJENNUS

9 SERTIFIOITU ASENTAJA JA TYÖTURVALLISUUS

9.1 Sertifioitu asentaja, direktiivit ja koulutukset

9.1.1 Direktiivit

9.1.2 Laki kouluttajan hyväksymisestä, 38/2015

9.1.3 Energiaviraston RES-kouluttajaohje

9.1.4 Sertifioitu asentaja

9.2 Työturvallisuus

10 KÄYTTÖÖNOTTO JA TARKASTUKSET

10.1 Aurinkosähköjärjestelmän aistinvaraiset tarkastukset

10.2 Aurinkosähköjärjestelmän testaukset ja mittaukset

10.2.1 Paneeliston eristysresistanssi

10.2.2 Paneeliston potentiaalintasaus ja PE-jatkuvuudet

10.2.3 Napaisuuden tarkastus ja avoimen piirin jännite Uoc

10.2.4 Oikosulkuvirran Isc-mittaus tai toimintavirran mittaus/todentaminen

10.3 Dokumentaatio

11 KÄYTTÖ, HUOLTO JA YLLÄPITO

Säännöllinen tarkastus

11.1 Tuotannon seuranta

11.2 Vian etsintä paneelistosta

11.3 On-grid-järjestelmän häiriötilanteet ja niistä palautuminen

Oikosulku-maasulku

Jännitesuojaus

11.4 OFF-Grid-järjestelmän huolto ja häiriötilanteet

11.4.1 Akut ja akustot

Ohjeita avoimelle ja suljetulle (AGM, geeli)akulle

Ohjeet

Ensiapu

Huolto

Akuston purkaminen ja uudelleen asennus

Akun varaus ulkoisella varaajalla

11.4.2 Off-grid-järjestelmän vianhaku

11.4.3 Off-grid-järjestelmän talvisäilytys

LÄHTEET JA LISÄTIETOJA

LIITE 1, PIENEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KAAVIO

LIITE 2, PIENEN MIKROINVERTTEREILLÄ TOTEUTETUN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KAAVIO

LIITE 3, SUUREN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN KAAVIO

LIITE 4, AURINGON RATAKAAVIO VARJOSTUSTEN ARVIOINTIIN

LIITE 5, LUMIKUORMAN LASKENTA SFS-EN 1991-1-3 MUKAISESTI

LIITE 6, OMAKOTITALON TUNTITASOISEN SIMULAATION TEKEMINEN

LIITE 7, TEOLLISUUSKOHTEEN ESIMERKKILASKELMA

LIITE 8, TALOYHTIÖIDEN ESIMERKKILASKELMIA

LIITE 9, MÖKKIJÄRJESTELMÄN ESIMERKKILASKELMA

88,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
66,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Koko B5, 199 sivua

3., uudistettu painos 2023

ISBN 978-952-231-399-7 (painettu)





Samankaltaiset tuotteet


ST 55.36 Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirja


Tuotenumero: 433138

Lomake on tarkoitettu käytettäväksi verkkoon kytkettävien aurinkosähköjärjestelmien käyttöönoton yhteydessä. Oikein täytettynä lomake täyttää myös aurinkosähköasentajasertifioinnin saannin edellytyksenä...


5,00 €


Listaan

Sähköinfo | Aurinkosähköasennukset. Webinaari


Tuotenumero: 421807

Tutustu standardin SFS 6000 vaatimuksiin aurinkosähköasennuksissa - liity mukaan  webinaariimme ja  syvennä asiantuntemustasi.


 

Näytä

Sähköinfo | Aurinkosähköjärjestelmän toteutus ja liittäminen jakeluverkkoon


Tuotenumero: 421143

Kurssin aikana saat katsauksen aurinkosähköstä, sen hyödyntämismahdollisuuksista, tietoa järjestelmien kannattavuudesta sekä takaisinmaksuajoista. Kerromme, mitä jakeluverkonhaltijan ja sähköurakoitsijan...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA