Varmennetut sähkönjakelujärjestelmät, ST-käsikirja 20


Tuotenumero: 412106
Tähän käsikirjaan on koottu olennaisimmat asiat sähköverkkojen varmennusratkaisuista. Tarpeet ovat moninaiset. Osa perustuu viranomaisten vaatimuksiin, osa sähkön käyttäjän omiin toiveisiin ja yhä useammin myös pelkkiin taloudellisiin näkökohtiin: on liian kallista antaa tietyn toiminnan keskeytyä. Aihe on laaja, joten asiaa on rajattu käytännössä useimmin toistuviin tapauksiin. 

Samaan aihepiiriin liittyvää tekstiä voi silti löytää useista luvuista, joissa sitä käsitellään omissa asiayhteyksissään. Keinot lähtevät vaihtelevista tarpeista. Usein tarvitaan eri menetelmien yhdistelmää. Kirja tarjoaa ratkaisumalleja ja ohjeita sekä kokemusperäistä tietoa valintojen tueksi. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi ei silti ole oikotietä. Jokainen tapaus on omalla tavallaan erikoistapaus. T

ämä käsikirja täydentää Sähkötieto ry:n julkaisemien käsikirjojen sarjaa. Kirjaa voi käyttää yhdessä varavoimalaitoksia käsittelevän ST-käsikirjan 31 kanssa. 
Julkaisija: Sähkötieto ry
52,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
39,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Kirjan tavoite on olla avuksi käytännön tietolähteenä varmennettujen sähkönjakelujärjestelmien rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille sekä käytöstä ja ylläpidosta vastaaville. 
1 YLEISET TOTEUTUSPERIAATTEET 
1.1 RAKENNUTTAMINEN 
1.1.1 Tarpeiden kartoitus 
1.1.2 Tehtävät ja vastuualueet
1.1.3 Aikataulu 

1.2 SUUNNITTELU 
1.2.1 Suunnittelutavoitteiden asettaminen
1.2.2 Esisuunnittelu
1.2.3 Suunnittelu
1.2.4 Laadun varmistus
1.2.5 Dokumentit

1.3 RAKENTAMINEN
1.3.1 Urakkarajat ja erillishankinnat
1.3.2 Työsuunnittelu ja rakennusaikainen suunnittelu
1.3.3 Aikataulu 
1.3.4 Laadun varmistus
1.3.5 Dokumentit 

1.4 KÄYTTÖÖNOTTO
1.4.1 Tarkastukset ja koekäytöt
1.4.2 Koulutus 
1.4.3 Loppudokumentointi 
1.4.4 Vastaanotto

1.5 YLLÄPITO 
1.5.1 Käyttö ja huolto
1.5.2 Var mennustason ylläpito
1.5.3 Valvontajärjestelmät
1.5.4 Purkaminen ja hävittäminen 

2 VARMENNUSTASON VALINTA 
2.1 YLEISTÄ 
2.2 VARMENNETTAVAT TOIMINNOT
2.2.1 Henkilöturvallisuus
2.2.2 Laitevaurioiden ja omaisuusvahinkojen estäminen 
2.2.3 Turvajärjestelmien ja valvontajärjestelmien toiminta
2.2.4 Viestintäjärjestelmien toiminta
2.2.5 Tietoliikenne- ja tietojärjestelmien toiminta
2.2.6 Tuotannon jatkuvuuden tai hallitun pysäyttämisen varmistaminen
2.2.7 Ympäristöolosuhteiden säilyttäminen

2.3 TARPEIDEN ARVIOINTI JA RISKIANALYYSI 
2.3.1 Riskikartoitus ja riskianalyysi
2.3.2 Varmennustasoluokittelu
2.3.3 Varmennettavien kohteiden määritys ja niiden asettamat vaatimukset
2.3.4 Mihin häiriöihin varaudutaan? 
2.3.5 T oimintavalmius huolto- ja vika tilanteissa 
2.3.6 Varmennuksen hajauttaminen ja laitekohtainen varmennus 
2.3.7 Luotettavuus ja käyttövarmuus 
2.3.8 Varmennuksen toiminta-aika 
2.3.9 Sähkön laatuvaatimukset
2.3.10 Kriisitilanteiden aikaiset varmennusratkaisut 

3 JÄRJESTELMÄN VALINTA 
3.1 JÄRJESTELMIEN TYYPIT 
3.1.1 Turvasyöttöjärjestelmä, SFS 6000
3.1.2 Varavoimajärjestelmä, SFS 6000
3.1.3 Var mennetut tasasähköverkot 

3.2 TEHOLÄHTEET 
3.2.1 Staattiset UPS-laitteet
3.2.2 Dynaamiset UPS-laitteet 
3.2.3 Polttomoottorigeneraattorilaitokset
3.2.4 Tasasähköjärjestelmät 
3.2.5 Akustot

3.3 TEHO JA VARMENNUSAIKA 
3.3.1 Teholähteiden tehon määritys 
3.3.2 UPS-järjestelmän varmennusaika 
3.3.3 Koko sähkönjakeluverkon varmennusaika
3.3.4 Redundanttisuus 
3.3.5 Huolto- ja vikatilanteiden vaikutus mitoitukseen 

3.4 PERUSRATKAISUJA
3.4.1 Esimerkki: redundanttinen UPS-laitteisto ja varavoimalaitteisto 
3.4.2 Esimerkki: redundanttiset UPS- ja varavoimalaitteistot
3.4.3 Esimerkki: dynaaminen UPS-laitteisto
3.4.4 Esimerkki: CPS-laitteisto
3.4.5 Esimerkki varavoimalaitteisto ja staattinen UPS

4 VARMENNETTAVAT KUORMITUKSET
4.1 YLEISTÄ 
4.2 KUORMITUSTEN ERITYISPIIRTEITÄ
4.2.1 Tietokoneet 
4.2.2 Moottorit
4.2.3 UPS-laitteet
4.2.4 Muut epälineaariset kuormat 
4.2.5 Kapasitiiviset kuormitukset 
4.2.6 Muuntajat 

4.3 KUORMITUSTEN AIHEUTTAMIA HÄIRIÖITÄ
4.3.1 Yliaallot
4.3.2 Virta piikit ja tehomuutokset
4.3.3 Resonanssit 
4.3.4 Transientit
4.3.5 Epäsymmetria

4.4 KUORMITUSTEN ERITYISPIIRTEIDEN VAIKUTUS TEHOLÄHTEIDEN MITOITUKSEEN JA MÄÄRITTELYYN 

5 VARMENNETTU SÄHKÖNJAKELUVERKKO
5.1 YLEISTÄ
5.2 JAKELUJÄRJESTELMÄ 
5.2.1 Järjestelmän maadoitustavat 
5.2.2 Galvaaninen erotus ja N-PE-eriytys
5.2.3 Turvasyöttöjärjestelmien erityisvaatimukset 

5 5.3 VERKON RAKENNE
5.3.1 Luotettavuus, huollettavuus ja redundanttisuus 
5.3.2 Palokestoisuus ja osastointi 
5.3.3 Kaapelireittien valinta ja varasyötöt
5.3.4 Turvasyöttöjärjestelmien erityisvaatimukset 

5.4 VERKON MITOITUS
5.4.1 Kuormitettavuus ja yliaallot 
5.4.2 Jännitteen laatuvaatimukset 
5.4.3 Termiset ja dynaamiset oikosulkukestoisuudet
5.4.4 Redundanttisuuden vaikutus mitoitukseen 
5.4.5 Turv asyöttöjärjestelmien erityisvaatimukset 

5.5 JAKELUVERKON KÄYTTÖTILANTEET 
5.5.1 Normaalikäyttötilanne 
5.5.2 UPS ja staattinen ohituskäyttö
5.5.3 Generaattorikäyttö
5.5.4 Akkukäyttö

5.6 MAADOITUS JA POTENTIAALINTASAUS
5.6.1 Yleiset perusratkaisut 
5.6.2 Käyttömaadoitus ja N-PE-eriytys
5.6.3 Lisä potentiaalint asaus ja kosketus jännitesuojaus 
5.6.4 Kytkinlaitteiden 3/4-napaisuus
5.6.5 Maadoitusten mallipiirustuksia 

5.7 YLIAALTO JEN VAIMENTAMINEN JA KOMPENSOINTI
5.7.1 Estokelakompensointiparistot
5.7.2 Aktiiviyliaaltosuodattimet 
5.7.3 Passiiviyliaaltosuodattimet 
5.7.4 Muut ratkaisut

5 . 8 OHJAUS JA VALVONTA 
5.8.1 Hälytys- ja valvontajärjestelmät 
5.8.2 Automaattiset ohjausjärjestelmät 
5.8.3 Hallitut alasajojärjestelmät 

5 6 VARMENNETUN JAKELUVERKON SUOJAUS 
6.1 YLEISTÄ 
6.2 YLIKUORMITUSSUOJAUS 
6.2.1 Nollajohdon kuormitus 
6.2.2 Turvasyöttöjärjestelmien poikkeukset

6.3 OIKOSULKUSUOJAUS 
6.3.1 Staattisen ohituskytkimen vaikutus
6.3.2 Suojaus akkukäytöllä 
6.3.3 Suojaus generaattorikäytöllä

6.4 KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS
6.4.1 Maasulkusuojaus
6.4.2 Vikavirtasuojaus 
6.4.3 Lisäpotentiaalintasaus 

6.5 KOSKETUSSUOJAUS 
6.5.1 Akusto 
6.6 ALI- JA YLIJÄNNITESUOJAUS
6.7 SELEKTIIVISYYS 
6.7.1 Ylivirta- ja oikosulkusuojaus
6.7.2 Vikavir tasuojakytkimet 
6.7.3 Maasulkusuojat 
6.7.4 Ali- ja ylijännitesuojat

7 LAITETILAT JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET
7.1 YLEISTÄ 
7.2 POLTTOMOOTTORILAITOKSET
7.2.1 Huonetila 
7.2.2 Pakoputki
7.2.3 Jäähdytys ja ilmastointi 
7.2.4 Polttoainevarasto

7.3 UPS-LAITETILAT
7.3.1 Huonetila 
7.3.2 Jäähdytys 

7.4 AKUSTOTILAT
7.4.1 Huonetila 
7.4.2 Ilmastointi 

7.5 MUUNTAMOT JA PÄÄKESKUSTILAT
7.5.1 Huonetila
7.5.2 Jäähdytys

7.6 KULJETUSREITIT 

7.7 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIEN TOIMINTAVARMUUS
7.7.1 Sähkönsyöttö
7.7.2 Redundanttisuus

LIITTEET
LIITE 1: Vastaanottomenettely (ST-käsikirja 31, luku 9) 
LIITE 2: Vastaanottomenettely (ST-käsikirja, ATK-laitteiden varmennettu sähkönsyöttö, luku 8) 
LIITE 3: Käyttö ja huolto (ST-käsikirja 31, luku 10) 
LIITE 4: Käyttö ja huolto (ST-käsikirja, ATK-laitteiden varmennettu sähkönsyöttö, luku 9) 

TUOTEINFORMAATIOTA 
Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy 
Sisu Diesel Oy 
52,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
39,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Koko: B5
Laajuus: 232 sivua 
Julkaistu: joulukuussa 2005
Samankaltaiset tuotteet


ST-verkkoversio neljälle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431221

ST-kortit helpottavat käytännön työtä käytännönläheisten esimerkkien, mallilomakkeiden ja muistilistojen avulla. ST-korteista, -käsikirjoista, -ohjeistoista, -esimerkeistä ja raporteista koostuva ammattitietolähde...


94,00 €


Listaan

ST-verkkoversio yhdelle käyttäjälle kestotilaus


Tuotenumero: 431220

Sähkötietokortisto on monipuolinen ammattitietolähde. ST-kortisto opastaa määräysten ja standardien mukaisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. ST- kortit helpottavat käytännön työtä esimerkein, lomakkein...


74,20 €


Listaan
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA