SFS 6002 i praktiken


Tuotenumero: 411220

Utgåva 3 av standarden SFS 6002, Säkerheten vid elarbeten, publicerades i april 2015. Föregående utgåva var ända från år 2005. Bakgrunden till förnyandet är förnyandet av den europeiska förebildstandarden EN 50110-1 från år 2013.

Denna bok SFS 6002 i praktiken publicerad av Sähköinfo, är en svenskspråkig översättning av den finskspråkiga SFS 6002 käytännössä, som nu har nått till sin 32., förnyade utgåva och är förnyad så att den motsvarar den förnyade standarden. Samtidigt har man gått igenom bokens innehåll i sin helhet och förnyat den i många anseenden. Med tanke på skolningstillfällen har målsättningen varit att få till stånd en ännu tydligare och lättare guide än föregångarna.

Boken är i huvuddrag indelad i kapitel som motsvarar standarden SFS 6002. Vid behandling av saker har man ändå strävat till, att man skall tillägna sig saker effektivt i stället för att följa med ordningsföljden i standarden.

 

 

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta
I lämpliga avsnitt har man infogat exempel på elolyckor som hänt de senaste tio åren samt praktiska råd, med vilka man försöker klargöra, på vilket sätt kraven i standarden uppfylls i praktiken. Man har också försökt åskådliggöra behandlade saker med ett stort antal bilder.

I slutet av varje kapitel finns några frågor, som kan användas vid repetition av behandlade saker. Dessa frågor kan användas som tester vid skolningstillfällen, istället för ett separat slutprov. För att väcka diskussion eller för att aktivera självständigt tänkande, finns det vid slutet av varje kapitel ett praktiskt problem eller fråga som berör det behandlade ämnet.

Inom elbranschen arbetar man ofta i sådana situationer, där försummelse av säkerheten kan leda till livsfara. Varje fackkunnig inom elbranschen är skyldig att se till, att arbetarna och inte heller andra blir utsatta för faror som elektriciteten kan medföra.

Boken är avsedd att användas som kursmaterial vid SFS 6002 skolningstillfällen, men den är också lämplig för självstudier.

1    ELEKTRICITETENS RISKER

      1.1    Elströmmens faror

                Allmänt

                Elströmmens skadliga effekter

                      Första hjälp vid elchock

                Elströmmens fysiologiska effekter

      1.2    Skydd mot elchock

                Basskydd

                Felskydd

                Kompletterande skydd med jordfelsbrytare

      1.3    Ljusbågsfaror

      1.4    Effekter av elektriska- och magnetiska fält

      1.5    Orsaker till elolyckor

      Testa dina kunskaper i elektricitetens faror

2    LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH STANDARDENS SFS 6002 STATUS

      2.1    Kraven i förordningar

      2.2    Standardens SFS 6002 säkerheten vid elarbeten status

      2.3    Avvikande från standarden

      Testa dina kunskaper i lagar, förordningar och standardens status

3    SÄKER SKÖTSEL

      3.1    Grunden till säker skötsel

      3.2    Instruktion

      3.3    Skolning i säkerheten vid elarbeten

      3.4    Nödåtgärder

      3.5    Skolning i första hjälp

      3.6    Kommunikation vid arbete och informationsväxling

      3.7    Arbetsområde

      3.8    Arbetsverktyg, utrustning och anordningar

      3.9    Personlig skyddsutrustning

      3.10  Ritningar, dokument och skyltar

                Exempel på skyltar

      Testa dina kunskaper i säker skötsel

4    PERSONER SOM UTFÖR ELARBETEN OCH ORGANISATIONEN

      4.1    Personer som utför elarbeten

                Lekman

                Instruerad person

                Fackkunnig person inom elbranschen

                Enstaka arbeten på elmateriel

      4.2    Organisation

                Organisationens ansvarsområden

                Ledaren för elarbeten

                Övervakare av elsäkerheten vid elarbeten

                Hur utnämns övervakaren?

                När skall övervakaren utnämnas?

                Elanläggningens innehavare

                Driftledaren

      Testa dina kunskaper i personalens elarbeten och organisationen

5    SKÖTSELÅTGÄRDER

      5.1    Vilka åtgärder är skötselåtgärder?

                Tillåtna skötselåtgärder för olika personer

                      Lekman

                      Instruerad person

                      Fackkunnig person inom elbranschen

      5.2    Funktionskontroller

                Mätning

                      Kategorier för mätinstrument

                Testning (provning)

                      Testning med yttre spänning

                Besiktning

      Testa dina kunskaper i skötselåtgärder och funktionskontroller

6    ARBETSMETODER

      6.1    Allmänt

      6.2    Arbete utan spänning

                Grunder

                Fem säkerhetsregler

                1    Fullständig frånskiljning

                2    Förhindra tillkoppling av spänningen

                3    Kontroll av anläggningens spänningslöshet

                4    Arbetsjordning

                5    Skydd mot närbelägna spänningssatta delar

                Tillstånd att påbörja arbetet

                Tillkoppling av spänning till arbetsobjektet

      Testa dina kunskaper i arbete utan spänning!

      6.3    Arbete med spänning

                Vad är arbete med spänning?

                Definiering av riskområdet

                Vem får utföra arbete med spänning?

                      Indelning av arbeten med spänning

                Organisering av arbete med spänning

                Arbetsverktyg och personlig skyddsutrustning som skall
                användas vid arbete med spänning

                Arbete med spänning i korthet

      Testa dina kunskaper i arbete med spänning

      6.4    Arbete nära spänning

                Indelning av närarbete

                Definition av närområdet

                Arbete nära luftledningar

                      Transporter i närheten av luftledningar

                Annat arbete i närheten av spänningssatta delar i elutrymmen

                Instruering av person som skall utföra annat arbete

                Arbetsverktyg

      Testa dina kunskaper i närarbete

7    UNDERHÅLL

      7.1    Allmänt

      7.2    Personal

      7.3    Reparationsarbete

      7.4    Utbytesarbete

                Byte av säkringar

                Tillåtna säkringsbyten

                      Tillräckligt förtrogen eller instruerad lekman

                      Instruerad person

                      Fackkunnig person inom elbranschen

                Byte av lampor och tändare

      7.5    Avbrott i och avslutande av underhållsarbete

      Testa dina kunskaper i underhåll

8    ARBETEN SOM BERÖR ELFORDON

      8.1    Allmänt

      8.2    Skyltar och anvisningar

      8.3    Skolning av personalen

      Testa dina kunskaper i arbeten som berör elfordon

BILAGA 1:  SFS 6002-standardens delegering av uppgifter för övervakaren av elsäkerheten under arbetstiden

BILAGA 2:  Fördelning av eldriftledarens uppgifter

Rätta svaren till testa dina kunskaper

32,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
24,00 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Bokens storlek är B5 och har 115 sidor 
2019
ISBN 978-952-231-265-5

Samankaltaiset tuotteet


SFS 6002 in practice


Tuotenumero: 411221

The renewed 3:rd edition of The Electrical Safety Standard SFS 6002 was published in April 2015. The book “SFS 6002 in practice” (4:th ed.) is also renewed in accordance with the new standard. In the process...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä


Tuotenumero: 411219

Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan läpi ja uudistettiin monelta osin. Tavoitteena oli saada aikaan vielä edeltäjiänsäkin selkeämpi...


32,00 €


Listaan

SFS 6002 käytännössä kouluttaja-aineisto


Tuotenumero: 451138

Kouluttaja-aineisto sisältää Power Point -esityksinä yhteensä 8 sähkötyöturvallisuuskurssin luentoa, joiden avulla yrityksen sisäinen koulutus voidaan rakentaa ja toteuttaa.    


660,00 €


Listaan

Sähköinfo | SFS 6002 sähkötyöturvallisuus tilauskurssina


Tuotenumero: 422203

SFS 6002 sähkötyöturvallisuus yrityskohtaisena tilauskurssina.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-kouluttajakoulutus


Tuotenumero: 421201

Opiskele valmiiksi kouluttajaksi SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin parissa.


 

Näytä

Sähköinfo | SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus tilauskurssina


Tuotenumero: 422201

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskouluttajakoulutus yrityskohtaisena tilauskurssina.


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA